Kerk·in·zicht – Katern over catechese 
In het Kerk In Zicht nummer van februari 2019 werd een katern gepubliceerd over catechese (p. 11-18). Je kan er de visie op catechese lezen, samen met enkele goede praktijken uit ons bisdom die worden uitgelicht.
Op deze webpagina kan je meer lezen over het bisdomblad Kerk·In·Zicht en een proefnummer aanvragen.

Volwassen worden in geloof
Catechese in het leven van de Kerk

Onze Kerk maakt een gedaanteverwisseling door. Het ‘christen zijn door geboorte’ maakt plaats voor een ‘christen worden’, door bekering. De Belgische bisschoppen publiceerden in 2006 een Verklaring ‘Volwassen worden in geloof. Catechese in het leven van de Kerk’, die dit langdurige veranderingsproces toelicht. Dit boekje kan beschouwd worden als leidraad voor de catechese in de komende jaren. Te bestellen via bestellingen@halex.be, of download de online versie.

De sacramenten van de christelijke initiatie bij kinderen en jongeren vandaag
Oriëntaties voor een missionaire vernieuwing

In 2006 publiceerden de Belgische bisschoppen Volwassen worden in geloof. Catechese in het leven van de Kerk. Dit schrijven vroeg veel aandacht voor initiatie: groeien in geloof, en ingroeien in het leven van de kerkgemeenschap. Initiatie is een sleutelwoord in de catechese. Maar ook de drie sacramenten waardoor je christen wordt, vormen samen de ene, christelijke initiatie. In het doopsel vangt het nieuwe leven in Christus aan. Het vormsel bevestigt en versterkt dit. De eucharistie voltooit de christelijke initiatie en voedt ons telkens weer.

Nu downloaden

Brochure: ‘Pastoraal bij het vormsel’
Catechese en gemeenschap

Bij gelegenheid van het jaar van de sacramenten (2010) stelde de Interdiocesane Commissie voor Catechese (ICC) in deze brochure een vernieuwde aanpak voor van de vormselpastoraal, in een missionair perspectief.

– We situeren de betekenis van het vormselsacrament in de missionaire Kerk die we geleidelijk worden. Daarbij herontdekken we vooral de eerste betekenis van het vormsel: het is de bevestiging van het doopsel en vormt zo een belangrijke stap in de initiatie in het christen zijn.
– We situeren de aanpak van de pastoraal bij het vormsel in dit perspectief. Het is op de eerste plaats de Kerkgemeenschap zelf die de vormelingen initieert of inwijdt, door hen te laten deelnemen aan haar leven. Catechisten zijn daarbij de eerste gidsen van de vormelingen.
– We schetsen een werkjaar ‘meedoen met het leven van de kerkgemeenschap’. Dit voorbeeld kan inspireren om een dergelijk jaar in te vullen voor de eigen gemeenschap.

Deze brochure richt zich niet enkel tot catechisten, maar tot allen die meewerken aan vormselpastoraal: priesters en diakens, de verantwoordelijken van de pastorale eenheid en van haar deelgroepen, catechisten, andere vrijwilligers, betrokken ouders, geïnteresseerde leden van de gemeenschap… We zijn er van overtuigd dat de hele kerkgemeenschap verantwoordelijk is voor de pastoraal bij het vormsel, en dat de catechisten daarbij een belangrijke ondersteunende rol spelen.

Lees hier de samenvatting van de brochure

‘CATECHESE VAN DE WEG’
Een pastorale pedagogie om de overgang te maken

‘Catechese van de weg’ van Luc Aerens is een publicatie van het Interdiocesaan Pastoraal Beraad (IPB). De tekst is een vertaling van het eerste hoofdstuk van het boek ‘La catéchèse de cheminement’ van Luc Aerens. De uitgave is een vervolg op het beraad van het IPB over geloofscommunicatie in 2009.
“In een cultuur waar je ervoor moet kiezen om christen te zijn, moet catechese anders aangepakt worden dan vroeger”, stelt de auteur. “Er zijn zeven elementen die samen de overgang kunnen mogelijk maken naar het model voor de toekomst: de catechese van de weg. Zo zal catechese in de toekomst iets zijn voor alle leeftijden en doorheen het hele leven. Het is niet alleen een taak van catechisten, maar de hele geloofsgemeenschap is verantwoordelijk. Catechese is bovendien op de eerste plaats iets meemaken en niet zozeer kennisoverdracht.”
In de brochure wordt in 7 hoofdstukjes telkens vertrokken van de situatie zoals ze momenteel meestal nog bestaat. Dan wordt vooruitgekeken naar hoe het kan worden en daaraan worden dan hefbomen gekoppeld om de overgang te maken. Het geheel is voorzien van vele voorbeelden zodat de lezer onmiddellijk ziet hoe de theorie in praktijk kan worden omgezet. Een bron van inspiratie voor al wie betrokken is bij de initiatie in het christelijk geloof. Bestellen kan via www.ipbsite.be of ipb@interdio.be. ‘Catechese van de weg’ kost 3,50 euro (exclusief verzendkosten).

Brochure: ‘NAAR HET HART VAN HET GELOOF’
Christen worden vanuit de paaswake

 In 2003 publiceerden de Franse bisschoppen de bijzonder mooie tekst: ‘Aller au coeur de la foi’ (Naar het hart van het geloof gaan). Dat gebeurde toen in het kader van de missionaire vernieuwing in de Franse Kerk en haar catechese. Gekozen werd om initiatie, geloofsgroei en catechese te duiden vanuit het model van de paaswake. Want om aan anderen over het geloof te kunnen vertellen, zal je best zelf telkens opnieuw ‘naar het hart van het geloof gaan’. Dat is precies wat wij jaarlijks doen in de paasnacht. En daarom vormt deze tekst ook op zich een mooie catechese bij de paaswake.
Naar het hart van het geloof – Christen worden vanuit de paaswake, Licap, 2013, 24 pp., € 3,5 (korting bij grotere aantallen), te bestellen via www.licap.be, bestellingen@halex.be, of in de diocesane liturgische centra.

Gids bij de geloofsbelijdenis

Op vraag van de bisschoppen publiceerde de Interdiocesane Commissie voor Catechese een beknopte Gids bij de geloofsbelijdenis. Dit boekje verschaft een eenvoudige commentaar en achtergrond bij de geloofsbelijdenis. Het is bedoeld voor catechisten (voor gebruik bij ouders en vormelingen), (jong-)volwassenen die de sacramenten van doopsel, vormsel of eucharistie gaan ontvangen, en alle geïnteresseerden.

Interdiocesane Commissie voor Catechese, Gids bij de geloofsbelijdenis, Licap, 2009, 32 pp.., € 3,00, te bestellen in de diocesane liturgische centra en bij uitgeverij Licap (bestellingen@halex.be).