De voorbereiding op de eerste communie

De pastorale eenheid is op de eerste plaats verantwoordelijk voor de eerste communie. Het is wenselijk dat deze verantwoordelijkheid gezamenlijk gedragen wordt met de school en de ouders. Daarom neemt het team van de pastorale eenheid best het initiatief om een overleg te plannen met alle betrokkenen (leerkrachten, directieleden, medewerkers eerste communie, medewerkers gezinsvieringen, leden van de werkgroep ‘verkondiging en catechese’, leden van de werkgroep ‘liturgie en gebed’ …).

De inschrijving voor de eerste communie vergt bijzondere aandacht. Hier wordt nagegaan of het kind al gedoopt werd. Gebeurde dit doopsel niet in de eigen parochie, dan vraagt de pastoor een afschrift uit het doopregister van de parochie waar dit wel gebeurde. Als het kind nog geen doopsel ontving, wordt gekozen voor het doopsel op schoolleeftijd met een eigen catechetische voorbereiding. Indien een kind niet gedoopt werd in de Rooms-katholieke kerk, maar wel geldig gedoopt werd in een andere kerk of kerkgemeenschap, wordt dit kind eerst opgenomen in de volledige gemeenschap van de katholieke kerk alvorens het kan deelnemen aan de voorbereiding op de eerste communie.

Kinderen van 6 of 7 jaar zijn geen onmondige kinderen meer. Ze zijn zich al sterk bewust van wat er zich rondom hen afspeelt, ze kunnen zich al goed uitdrukken en maken af en toe ook al zelf keuzes. Tegelijkertijd zijn 6- of 7-jarigen nog wel erg jong om helemaal alleen te kiezen voor de eerste communie. Daarom willen we ook oog hebben voor de ouders, broers, zussen of andere tochtgenoten die verder gelovig met hen op weg willen gaan. Het is van belang om ouders te stimuleren om met hun kinderen stapjes te zetten op de weg van het geloof. Vanuit de pastorale eenheid bieden we gezinnen met eerste communicanten best diverse concrete tips en suggesties aan om de geloofsopvoeding gestalte te geven. Niet alleen de ouders, maar ook de grootouders, meters en peters kunnen uitgenodigd worden voor de voorbereidende bijeenkomsten en voor de instapvieringen. Zo wordt het thuismilieu van het kind betrokken bij deze belangrijke stap.

Het is positief als de eerste communie ter sprake komt in alle leefmilieu’s van het kind. Het is dan ook een meerwaarde als de voorbereiding op school hierbij aansluit. Het leerplan voorziet in de eerste cyclus (eerste en tweede leerjaar) diverse onderwerpen, die het mogelijk maken te verwijzen naar de eerste communie. Het project ‘Rond de tafel van Jezus’ heeft ervoor gekozen om deze mogelijkheden van het leerplan te benutten om de voorbereiding op de eerste communie gestalte te geven. De handleiding van het project en het ‘onthouddingetje’ bieden diverse praktische suggesties aan om, aansluitend bij het leerplan, te verwijzen naar de eerste communie. Zo wordt de voorbereiding ingebed in de godsdienstlessen en gespreid over het hele schooljaar. Meer info hierover vind je hieronder, in onze materiaal sectie.

Materiaal

De communicanten digitaal voorbereiden op hun eerste communie, even stilstaan bij 4 thema’s: sacramenten vieren, bidden, geloven en mensen helpen. Ontdek het hier!

  • Elk thema bevat telkens vier filmpjes. Één filmpje belicht het thema, een ander is een getuigenis, een derde bevat een uitdaging voor de kinderen en een vierde een lied dat aansluit bij het thema en dat thuis of in de viering kan gebruikt worden.
  • De thema’s hebben uit zichzelf geen eigen volgorde, dus je beslist zelf welke filmpjes en in welke volgorde je deze impulsen aan de kinderen en ouders bezorgt.
  • Dit initiatief is een vrij aanbod, bedoeld ter ondersteuning, en geen verplichting. Iedereen kan zelf beslissen of en hoe deze filmpjes een hulp zijn in de voorbereiding naar de eerste communie.
  • Op het moment dat jullie weer veilig fysiek kunnen samenkomen met kinderen en hun ouders is het natuurlijk ook mogelijk om de filmpjes als catechese-impuls te gebruiken.

Catechese impulsen voor voorbereiding thuis.

Tijdens de lockdown periode begin dit jaar werden er een aantal catechese impulsen doorgestuurd naar ouders en kinderen. U kan ze nog steeds terugvinden via onderstaande linken:

De eerste impuls gaat over het kruisteken.
https://www.kerknet.be/ccv-brugge/informatie/catechese-impuls-voor-eerstecommunicanten-het-kruisteken

De tweede impuls gaat over het verhaal van de goede herder
https://www.kerknet.be/ccv-brugge/informatie/tweede-catechese-impuls-voor-eerste-communicanten

De eerste communietocht is een symbolische tocht in het kerkgebouw die de kinderen in gezinsverband afleggen in voorbereiding op hun eerste communie. Ze passeren zeven haltes. Telkens wordt een aspect van de geloofsgroei belicht en worden kinderen en ouders met elkaar in gesprek gebracht over geloof en leven.

De eerste communietocht is zo opgevat dat de kinderen en hun ouders hem zelfstandig kunnen doen. De volwassenen krijgen een volgboekje en de kinderen een routekaart. Catechisten en leerkrachten kunnen instaan voor een goed onthaal en voor verdere begeleiding.

De eerste communietocht is speels en eigentijds uitgewerkt en vorm gegeven. Hij is ook eenvoudig transporteerbaar en op te zetten.

Deze tocht kan gereserveerd worden voor 25 euro via lut.bourgeois@ccv.be of op 050/44.49.53.

Informatie folder downloaden

Eerste Communie voorbereiden in de klas
Een groeiproces doorheen het jaar: leuk en de moeite waard om te doen
Het document bevat een aantal thema’s waarmee de leerkracht aan de slag kan gedurende het schooljaar om de eerste communie met de kinderen voor te bereiden. De thema’s worden gelinkt aan het leerplan godsdienst en leuke doe-momenten voor leerkracht en leerlingen.

Nu downloaden

WELKOM IN DE EUCHARISTIE
Instapvieringen in voorbereiding op de eerste communie van kinderen
INFO EN KEUZETEKSTEN
Zoals in elke Eucharistieviering kan men in een instapviering of eerste communieviering, in samenspraak met de priester, teksten zoeken of opstellen voor de verschillende onderdelen van de viering. De bundel ‘Welkom in de Eucharistie’ bevat keuzeteksten voor deze onderdelen. Tevens reikt de bundel ook enkele suggesties voor doe-momentjes aan. Sommige keuzeteksten en suggesties verwijzen expliciet naar bepaalde aspecten van het project ‘Rond de tafel van Jezus’ of naar één van de symbolen uit het rugzakje van het project. Deze teksten en doe-momentjes zijn niet alleen geschikt voor instapvieringen, maar kunnen ook gebruikt worden in andere (gezinsvriendelijke) vieringen.

Nu downloaden

Rond(je) bijbel: syllabus
De syllabus bundelt een stappenplan voor het voorbereiden van een viering met eerste communicanten aan de hand van een gekozen evangelielezing, bundelt hoe je samen met de pastoor, de leerkracht en de ouders aan de slag kunt gaan met een evangelielezing en bundelt de duidingen bij de zeven evangelieverhalen.

Leerhuis Broodvermenigvuldiging
Leerhuis De Bruiloft te Kana
Leerhuis De roeping van de leerlingen
Leerhuis Het Laatste Avondmaal
Leerhuis Laat de kinderen tot mij komen
Leerhuis Verschijning van Jezus aan het meer
Leerhuis Zacheus
Een stappenplan voor het voorbereiden van een viering met eerste communicanten
Duiding over het gehele concept

Gebedskoffertje – eerste communie
Plastiek koffertje met kaars, bijbelverhaal, gebedenboekje, gebedskubus, memory – spel en schrift. Met dit koffertje kan in voorbereiding van de eerste communie een gebedsactie opgezet worden met de betrokken gezinnen, die zich willen inschrijven.
Het gebedskoffertje wordt niet meer verkocht door CCV in het bisdom Brugge. Het materiaal om een gebedskoffertje zelf samen te stellen kun u aankopen bij de Talentade . U kunt op deze site de handleiding en modelbrieven voor het gebedskoffertje downloaden.

Nu downloaden

“Elkaar beluisteren en uitwisselen wat geloof al dan niet (meer) met ons doet is vandaag een belangrijke uitdaging ondanks de verschillen aanwezig in een gezin, een groep, een organisatie, …”
100 KAARTEN IN DE BOX geven de deelnemers woord en beeld om tot uitdrukking en verwoording te komen.
Het is verrassend en soms ontroerend mensen te beluisteren van wat in hen leeft omtrent geloof, waarden… ook bij mensen van wie je het niet verwacht.

Deze box is gratis te ontlenen bij het CCV in het bisdom Brugge (050/ 44 49 53- brugge@ccv.be) voor een ouderavond, een werkgroep eerste communie op de parochie, een vergadering met leerkrachten, …