In contact met een volwassene die christen wil worden?

Steeds vaker klopt een volwassene (vanaf 14 jaar) aan onze kerkdeuren met de vraag om gedoopt te worden. De motieven hiervoor zijn heel divers. Sommigen leerden het christelijk geloof via vrienden kennen en stellen vanuit deze sterke ervaring de vraag naar het doopsel. Anderen willen in orde zijn om kerkelijk te trouwen. En soms zijn het mensen van vreemde origine die vragen om hier te kunnen aansluiten bij de christelijke geloofsgemeenschap.

Deze vraag biedt heel wat kansen voor onze christelijke geloofsgemeenschap, maar vooral voor de plaatselijke kerkgemeenschap. Samen op weg gaan, de verschillende facetten van het christelijk geloof herontdekken, elkaar beter leren kennen … stuk voor stuk unieke elementen van het contact met een volwassen doopleerling, die ook wel catechumeen genoemd wordt.

Daarom kiezen we er in het bisdom Brugge voor om in de plaatselijke kerkgemeenschap gedurende een langere tijd met een geloofsleerling op weg te gaan. Het catechumenaat duurt in principe anderhalf jaar opdat de catechumeen voldoende tijd heeft om het geloof te leren kennen, vieren en beleven. Uitzonderlijk kan hiervan afgeweken worden, wanneer de pastorale, civiele of menselijke situatie van de kandidaat dit vereist.

Gedurende het hele catechumenaat geniet de doopkandidaat een intense begeleiding in de plaatselijke kerkgemeenschap. Enkele mensen vormen een groepje rond de catechumeen en leren hem/haar de verschillende aspecten van het christen-zijn kennen: gemeenschapsvorming, dienstbaarheid, gebed en liturgie, geloofsverdieping. Dit kan maar door samen met andere christenen op weg te gaan.

Bij wie kan je terecht?

1. Wanneer een volwassen doopleerling zich in de pastorale eenheid/federatie of parochie aandient, neemt de pastoor contact op met Nathalie Verstraete, als verantwoordelijke en contactpersoon voor het catechumenaat in het Bisdom Brugge.

 

2. Virginie Carlassara, educatief medewerker bij CCV Brugge – Gezinspastoraal, gaat in gesprek met de plaatselijke verantwoordelijken om af te toetsen wat een zinvol en haalbaar geloofstraject kan zijn, ter voorbereiding van dit doopsel. Hierbij zijn gemeenschapsvorming, geloofsverdieping, dienstbaarheid, gebed en liturgie belangrijke facetten.

3. Het concrete vormingstraject van de catechumeen wordt vastgelegd.

Meer info vind je het in het Vademecum voor de Pastorale Eenheden.

If you are in contact with someone who wishes to be baptised, if you are looking for more information about christian baptism in adulthood, please contact the responsible of the diocese of Bruges, Nathalie Verstraete.

Vous êtes en contacte avec une personne adulte qui souhaite le baptême chrétien? Si vous êtes à la recherche de plus de renseignements concernant le baptême chrétien des adultes, contactez le responsable dans le diocèse de Bruges, Nathalie Verstraete.

De voorbereiding in verschillende fasen

  1. Het traject begint met een ‘pre-catechumenaat’, een fase van verkenning. Die bestaat uit een combinatie van lokale parochiale ervaringen en verdiepende gesprekken met de begeleider.
  2. Het eigenlijke catechumenaat bestaat uit 2 delen en begint bij de viering van de opname in het catechumenaat in de plaatselijke geloofsgemeenschap. Gewoonlijk gebeurt dit op de 1e zondag van de Advent. Daarna maakt de geloofsleerling een volledig liturgisch jaar mee.
    Het tweede deel begint met de viering van de uitverkiezing en de naamopgave in de kathedraal in Brugge bij bisschop Lode Aerts. Deze viering vindt plaats op de eerste zondag van de Veertigdagentijd. Deze Veertigdagentijd is een intense tijd van verdieping, reflectie en viering.
    Tijdens de Paaswake ontvangt de catechumeen het sacrament van het doopsel, gevolgd door de sacramenten van vormsel en eucharistie, in de plaatselijke geloofsgemeenschap.
  3. De daarop volgende tijd (in het bijzonder tot Pinksteren maar gewoonlijk tijdens het eerste jaar als gedoopte) groeit de nieuwgedoopte verder in de liturgie en de kerkgemeenschap.

    Het hele traject vindt u schematisch in de folder.

Tussendoor…

Tussendoor speelt zich een “catechetisch parcours” af dat initiërend is: het leert de Schrift en de liturgie kennen, het leert bidden, het leert de christelijke dienstbaarheid kennen. Het is een catechetisch traject, dat rekening houdt met de persoon en de situatie van de catechumeen en dat bestaat uit geregelde bijeenkomsten met de begeleider en met een begeleidend groepje. De werkmappen “Catechumenen op weg met het Marcusevangelie”, “Stapstenen voor catechumenen” of “Ontmoetingen” kunnen hierbij als soepele leidraad dienen.

Dit materiaal kan aangekocht of ontleend worden bij het CCV, de vormingsdienst van het bisdom Brugge. Contacteer hiervoor Virginie Carlassara.

Het catechumenaat in ons bisdom – Kerk in Zicht (oktober 2019) lees hier het artikel 

Stapstenen voor catechumenen

De ‘interdiocesane werkgroep voor het catechumenaat’ bracht een nieuwe publicatie in het Nederlands: Stapstenen voor catechumenen. Zes ontmoetingen met Jezus Christus. Het is een map voor de catechetische voorbereiding van de catechumeen op het doopsel, een traject dat gemiddeld zo’n anderhalf jaar duurt. In die periode groeien de kandidaten langs vier wegen in geloof: door getuigenis, door liturgische vieringen, door een groeiende vertrouwdheid met de praktijk van een christelijke levensstijl, én door een aangepaste catechese. Voor die laatste is de nieuwe uitgave bedoeld. Stapstenen voor catechumenen is geïnspireerd op het Franse Rencontre avec Jésus le Christ – Itinéraires pour des catéchumènes (2010).

De modules zijn gegroepeerd rond zes belangrijke uitdagingen op de weg van de initiatie in het christen zijn: verwelkoming, levens-terugblik, vergeving, leren bidden, Jezus volgen en keuzes maken. Elke module vertrekt vanuit een nieuwtestamentisch ontmoetingsverhaal. Immers, christen worden betekent in de kern: Jezus Christus ontmoeten, hem beter leren kennen en groeien in verbondenheid met hem. Eén module bestaat telkens uit drie samenhangende bijeenkomsten, die achtereenvolgens vanuit drie perspectieven focussen op de ontmoeting met Jezus: vanuit het leven, vanuit de Schrift en vanuit de kerkelijke traditie (met haar liturgie, geloofsbelijdenis en grote spirituele figuren). Elke samenkomst duurt anderhalf uur.

Stapstenen voor catechumenen
Zes ontmoetingen met Jezus Christus (deelnemersmap & begeleidersmap met cursuscahier en persoonlijk cahier), Licap, Brussel, 2014. Kostprijs is 25€.

Bestellen kan bij Virginie Carlassara via e-mail: virginie.carlassara@ccv.be of bij Uitgeverij Halewijn nv, Antwerpen via e-mail halewijn.uitgaven@kerknet.be of telefonisch 03 210 08 11.

Ontmoetingen

‘Ontmoetingen’ is een catecheseproject dat laat zien dat het geloof op de allereerste plaats een ontmoeting is met Jezus, een ervaring die hoop en vrede brengt in het persoonlijke, het familiale en het maatschappelijke leven. Vernieuwende media worden gebruikt om het evangelie te ontsluiten en om in het verhaal te stappen.

Voor begeleiders is er een map met uitgeschreven materiaal, met powerpoints en met filmpjes rond vier nieuwtestamentische ontmoetingsverhalen: Zacheüs, de honderdman, de bezetene van Gerasa en de rijke man.

Zeggen dat we als catechist almaar vaker kinderen, jongeren en volwassenen ontmoeten die het abc van het christendom niet kennen, is een open deur intrappen. Wie zich als catechist engageert, weet dat hij of zij vandaag nagenoeg van nul moet vertrekken. Wat een kans! Wat een geluk dat we het geloof kunnen voorstellen als een nieuwigheid.

De begeleidersmap, inclusief filmpjes, kost 50 euro en kan besteld worden via vorming.gent@ccv.be of bij Virginie Carlassara.

Catechumenen op weg met het Marcusevangelie

Met de 14 vormingsbeurten en de liturgische map voor vieringen, opgenomen in deze bundel, kiest de geloofsgemeenschap met de volwassene die wenst gedoopt te worden voor een langzame weg en groei in het geloof. Het evangelie van Marcus vormt de leidraad. Geschreven als initiatie voor de eerste christenen en om gelezen te worden in de Paasnacht, levert het ons een schitterend materiaal om ons geloof en de beleving ervan ter sprake te brengen. Omdat het christelijk leven echt wel ‘leven’ is, suggereren we om de volwassene die wenst gedoopt te worden zoveel mogelijk uit te nodigen op, en deel te laten nemen aan parochiale activiteiten van allerlei soort.

De liturgische map en vormingsbeurten kunnen opgevraagd worden via mail brugge@ccv.be