In contact met een volwassene die gedoopt wil worden?

Het gebeurt wel eens dat een volwassene aan onze kerkdeuren klopt met de vraag om gedoopt te worden. De motieven hiervoor zijn heel divers. Sommigen leerden het christelijk geloof kennen via vrienden en stellen vanuit deze sterke ervaring de vraag naar het doopsel. Anderen willen in orde zijn om kerkelijk te trouwen. En soms zijn het mensen van vreemde origine die vragen om hier te kunnen aansluiten bij de christelijke geloofsgemeenschap.

Deze vraag biedt heel wat kansen, ook voor de plaatselijke geloofsgemeenschap. Samen op weg gaan, de verschillende facetten van het christelijk geloof herontdekken, elkaar beter leren kennen … stuk voor stuk unieke elementen van het contact met een volwassen doopleerling, die ook wel catechumeen genoemd wordt.

Daarom kiezen we er in het bisdom Brugge voor om in de plaatselijke kerkgemeenschap gedurende een langere tijd met een geloofsleerling op weg te gaan. We vinden het hierbij belangrijk dat deze nieuwe mensen ter plaatse concreet kennis maken met de verschillende aspecten van het christen-zijn: gemeenschapsvorming, dienstbaarheid, gebed en liturgie, geloofsverdieping. Dit kan maar door samen met andere christenen op weg te gaan.

Concreet

  1. Wanneer een volwassen doopleerling zich in de pastorale eenheid/federatie of parochie aandient, neemt de pastoor contact op met Nathalie Verstraete, als verantwoordelijke en contactpersoon voor het catechumenaat in het Bisdom Brugge. Zij meldt tevens de aanvraag van de catechumeen aan de bisschop via het geijkte formulier.
  2. Iemand van de diocesane commissie catechese – volwassencatechese gaat in gesprek met de plaatselijke verantwoordelijken om af te toetsen wat een zinvol en haalbaar geloofstraject kan zijn, ter voorbereiding van dit doopsel. Hierbij wordt zowel rekening gehouden met de context waarin de vraag gesteld wordt als met een aantal principes, waaronder de keuze voor een langere voorbereidingstijd binnen een geloofsgemeenschap, Bijbelse geloofsvorming en kennismaking met het christelijk leven.
  3. Het concrete vormingstraject van de catechumeen, samen met een aantal christenen, wordt vastgelegd.

Meer info vind je het in het Vademecum voor de Pastorale Eenheden.

If you are in contact with someone who wishes to be baptised, if you are looking for more information about christian baptims in adulthood, please contact the responsible of the diocese of Bruges, Nathalie Verstraete.
Vous êtes en contacte avec une personne adulte qui souhaite le baptême chrétien? Si vous êtes à la recherche de plus de renseignements concernant le baptême chrétien des adultes, contactez le responsable dans le diocèse de Bruges, Nathalie Verstraete.

Stappen naar het doopsel

  1. Het traject begint met een ‘pre-catechumenaat’, een fase van verkenning. Die bestaat uit een combinatie van lokale parochiale ervaringen en verdiepende gesprekken met de begeleider (en eventueel een groepje christenen).
  2. Op dinsdag 19 november 2019 om 19u30 vindt in het bisschopshuis een eerste kennismaking en uitwisseling plaats tussen de catechumenen en hun begeleiders.
  3. Gezamenlijke viering van de opname in het catechumenaat in de parochiekerk, liefst op de eerste zondag van de advent: 1 december 2019.
  4. Ontmoeting met de bisschop, tezamen met de andere catechumenen van het bisdom, in het bisschopshuis in Brugge op vrijdag 21 februari 2020 om 19u30.
  5. Viering van de uitverkiezing tot het doopsel/naamopgave met alle catechumenen in de Sint-Salvatorkathedraal op zondag 1 maart 2020 om 10u30.
  6. Liturgisch traject in de parochiekerk tijdens de vasten-zondagen.
  7. Doopsel tijdens de Paasnacht (11 april 2020), normaliter in de parochiekerk.

Tussendoor…

Tussendoor speelt zich een “catechetisch parcours” af dat initiërend is: het leert de Schrift en de liturgie kennen, het leert bidden, het leert de christelijke dienstbaarheid kennen. Het is een catechetisch traject, dat rekening houdt met de persoon en de situatie van de catechumeen en dat bestaat uit geregelde bijeenkomsten met de begeleider en met een begeleidend groepje. De map “Catechumenen op weg met het Marcusevangelie”, “Stapstenen voor catechumenen” of “Ontmoetingen” kan bij dat laatste eventueel als soepele leidraad dienen.

Dit materiaal kan aangekocht of ontleend worden bij het CCV, de vormingsdienst van het bisdom Brugge. Contacteer hiervoor Virginie Carlassara.

Stapstenen voor catechumenen

De ‘interdiocesane werkgroep voor het catechumenaat’ bracht een nieuwe publicatie in het Nederlands: Stapstenen voor catechumenen. Zes ontmoetingen met Jezus Christus. Het is een map voor de catechetische voorbereiding van de catechumeen op het doopsel, een traject dat gemiddeld zo’n anderhalf jaar duurt. In die periode groeien de kandidaten langs vier wegen in geloof: door getuigenis, door liturgische vieringen, door een groeiende vertrouwdheid met de praktijk van een christelijke levensstijl, én door een aangepaste catechese. Voor die laatste is de nieuwe uitgave bedoeld. Stapstenen voor catechumenen is geïnspireerd op het Franse Rencontre avec Jésus le Christ – Itinéraires pour des catéchumènes (2010).

De modules zijn gegroepeerd rond zes belangrijke uitdagingen op de weg van de initiatie in het christen zijn: verwelkoming, levens-terugblik, vergeving, leren bidden, Jezus volgen en keuzes maken. Elke module vertrekt vanuit een nieuwtestamentisch ontmoetingsverhaal. Immers, christen worden betekent in de kern: Jezus Christus ontmoeten, hem beter leren kennen en groeien in verbondenheid met hem. Eén module bestaat telkens uit drie samenhangende bijeenkomsten, die achtereenvolgens vanuit drie perspectieven focussen op de ontmoeting met Jezus: vanuit het leven, vanuit de Schrift en vanuit de kerkelijke traditie (met haar liturgie, geloofsbelijdenis en grote spirituele figuren). Elke samenkomst duurt anderhalf uur.

Stapstenen voor catechumenen. Zes ontmoetingen met Jezus Christus (deelnemersmap & begeleidersmap met cursuscahier en persoonlijk cahier), Licap, Brussel, 2014. Kostprijs is 22€.

Telefonisch bestellen op 09/223.40.30 of via e-mail: pascali@kerknet.be of bij Virginie Carlassara.

Ontmoetingen

‘Ontmoetingen’ is een catecheseproject dat laat zien dat het geloof op de allereerste plaats een ontmoeting is met Jezus, een ervaring die hoop en vrede brengt in het persoonlijke, het familiale en het maatschappelijke leven. Vernieuwende media worden gebruikt om het evangelie te ontsluiten en om in het verhaal te stappen.

Voor begeleiders is er een map met uitgeschreven materiaal, met powerpoints en met filmpjes rond vier nieuwtestamentische ontmoetingsverhalen: Zacheüs, de honderdman, de bezetene van Gerasa en de rijke man.

Zeggen dat we als catechist almaar vaker kinderen, jongeren en volwassenen ontmoeten die het abc van het christendom niet kennen, is een open deur intrappen. Wie zich als catechist engageert, weet dat hij of zij vandaag nagenoeg van nul moet vertrekken. Wat een kans! Wat een geluk dat we het geloof kunnen voorstellen als een nieuwigheid.

De begeleidersmap, inclusief filmpjes, kost 50 euro en kan besteld worden via vorming.gent@ccv.be of bij Virginie Carlassara.

Catechumenen op weg met het Marcusevangelie

Met de 14 vormingsbeurten en de liturgische map voor vieringen, opgenomen in deze bundel, kiest de geloofsgemeenschap met de volwassene die wenst gedoopt te worden voor een langzame weg en groei in het geloof. Het evangelie van Marcus vormt de leidraad. Geschreven als initiatie voor de eerste christenen en om gelezen te worden in de Paasnacht, levert het ons een schitterend materiaal om ons geloof en de beleving ervan ter sprake te brengen. Omdat het christelijk leven echt wel ‘leven’ is, suggereren we om de volwassene die wenst gedoopt te worden zoveel mogelijk uit te nodigen op, en deel te laten nemen aan parochiale activiteiten van allerlei soort.

Nu downloaden