Doopsel van een baby

Hier ligt een grote opdracht voor de plaatselijke kerkgemeenschap die in gesprek gaat met jonge ouders en hen kansen biedt om het leven als christen te verkennen en te verdiepen. Het team van de pastorale eenheid zorgt ervoor dat de ouders (en de peters en meters) kansen krijgen tot een geloofsgesprek bij een bezoek aan huis of in een grotere groep met meerdere ouders (en peters en meters) samen. Een goed uitgebouwde doopvoorbereiding vormt een goede basis voor de verdere stappen in de christelijke initiatie (eerste communie en vormsel) van het kind.

Doopselvoorbereiding

We vragen dat er aan elk doopsel een inhoudelijke voorbereiding vooraf gaat. Aan doopouders vragen we uitdrukkelijk tijd te willen vrijmaken om stil te staan bij de betekenis van het doopsel en het leven als christen. Ze krijgen de kans om in dialoog met elkaar, met doopheren en doopcatechisten te groeien in geloof. Dit komt al tijdens de doopaanvraag ter sprake. Daarin wordt niet alleen gesproken over het tijdstip en de plaats van het doopsel, maar ook over de noodzaak van voorbereiding. Jonge ouders kunnen ook uitgenodigd worden om een eucharistie op zaterdagavond of zondag mee te maken.

De doopvoorbereiding kan behartigd worden door de doopheer en/of de doopcatechisten. Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • Deze voorbereiding kan in groep gebeuren. Zo’n samenkomst biedt kansen aan jonge ouders om elkaar te ontmoeten en te steunen in het gelovig op weg gaan met hun kindje. Ze ervaren dat het doopsel geen louter familiaal gebeuren is maar thuishoort in de bredere kring van de geloofsgemeenschap. Een doopvoorbereiding in groep kan per pastorale eenheid aangeboden worden. Enkele koppels doopouders komen bijeen, eventueel vergezeld van peters/meters,  grootouders en eventueel enkele jonge ouders die kerkelijk verbonden leven. Tijdens die samenkomst staat men stil bij de waarde en de betekenis van het doopsel en maakt men kennis met de doopliturgie, zodat de doopviering naderhand concreet kan voorbereid worden.
  • De doopvoorbereiding kan ook thuis bij de ouders. De doopheer of een doopcatechist voert een gesprek met de ouders, eventueel samen met peter / meter en grootouders.  Tijdens dit gesprek staat men stil bij de waarde en de betekenis van het doopsel en maakt men kennis met de doopliturgie, zodat de doopviering naderhand concreet kan voorbereid worden.

Meer info vind je het in het Vademecum voor de Pastorale Eenheden.

Materiaal

Doopseltocht

De doopseltocht is een symbolische tocht die ouders en familie afleggen in voorbereiding op het doopsel van hun baby. Ze passeren 5 haltes, waarbij onder andere stil wordt gestaan bij de symbolen van de doopviering. Telkens wordt een aspect van de doop en het geloof belicht en gaan ouders en familie met elkaar in gesprek over geloof en leven.

De volwassenen krijgen een volgboekje.  De doopseltocht is speels en eigentijds uitgewerkt en vorm gegeven.

Je kan de box ontlenen bij het secretariaat van CCV in het bisdom Brugge.
Verantwoordelijke: Lut Bourgeois
lut.bourgeois@ccv.be, 050 44 49 53

Kostprijs:

  • 50 euro waarborg
  • 25 euro voor het uitlenen van de box
  • 5 euro/kind

U wilt uw kindje laten dopen maar u heeft heel wat vragen? We brachten voor u de meest gestelde vragen (en antwoorden!) samen in dit document.

De antwoorden uit deze rubriek zijn gebaseerd op de middenkatern van het magazine “Opnieuw geboren. Je kind laten dopen?”, een uitgave van Halewijn. Deze uitgave werd in 2010 grondig herwerkt en geactualiseerd en kreeg als titel ‘Nieuw leven’. Tevens zijn deze en enkele andere vragen ook te vinden op: de website van gezinspastoraal.

Hebt u toch nog een vraag de niet vervat zit in dit document, stel deze gerust aan Liesbeth Degryse, verantwoordelijke voor de initiatiesacramenten binnen de diocesane commissie catechese van ons bisdom.

Werkvormen ter voorbereiding van de doopliturgie

Vanuit onze visie benadrukken we dat het doopsel van een kind een inhoudelijke voorbereiding vraagt, die bestaat uit drie delen: een gebedsmoment, een gesprek over de waarde en de betekenis van het doopsel en een kennismaking met de inhoud en de betekenis van de doopliturgie.

De teksten en werkmodellen, opgenomen in deze bundel, kunnen zowel gebruikt worden bij een individuele bijeenkomst als ook bij een gemeenschappelijke voorbereiding op het doopsel. Vele werkmodellen uit deze bundel maken gebruik van het boekje „Ik word gedoopt‟.

Nu downloaden

Toelichting bij het boekje “Ik word gedoopt”

In ons bisdom kan er gewerkt worden met het boekje “Ik word gedoopt” als onderwerp van de doopcatechese. In deze toelichting staan we stil bij de verschillende onderdelen, opgenomen in dit boekje.

  • In eerste instantie denken wij na over de betekenissen van het doopsel. We maken hierbij gebruik van de begrippen „geloof, hoop en liefde‟.
  • Vervolgens schetsen we kort de orde van dienst van de doopliturgie en komen de verschillende onderdelen van de liturgie van het doopsel ter sprake. Bij elk onderdeel wordt wat uitleg gegeven zodat de betekenis van de woorden, symbolen of symboolhandelingen duidelijk wordt.
  • De bijlage bevat een document waarin gesproken wordt over de geschiedenis van het sacrament van het doopsel.

Nu downloaden

Mailbrieven – op weg met jonge ouders
Vanuit de werkgroep Doopsel bieden wij u een aantal mailbrieven aan die u kan doorsturen naar jonge ouders die een dopeling hadden. Via deze mailbrieven worden ze herinnerd aan het doopsel van hun kindje en krijgen ze een manier aangereikt om met hun kind spelenderwijs hun geloof te ontdekken.
Er zijn 30 mailbrieven, waarbij we contact houden met de ouders in de periode van doopsel tot 1e communie. U kan ook een Excel bestand downloaden waarmee u de adressen kan beheren van de ouders van de dopelingen om te vermijden dat u meerdere keren dezelfde mailbrief verstuurt naar een bepaalde oudergroep.
Beheersmodule mailbrieven – Nu downloaden

Presentatie over de doopviering, doopsymbolen

Als doopcatechiste kan je deze presentatie gebruiken om een gelovig gesprek op te bouwen rondom de keuze om een kind te laten dopen. De presentatie geeft een overzicht van de structuur van de doopviering, een overzicht van de symbolen en symboolhandelingen.

Nu downloaden

Gemeenschappelijke doopvieringen

Indien u er als parochie, federatie of pastorale eenheid voor opteert om gemeenschappelijke doopvieringen te organiseren, biedt deze bundel u een suggestie voor de liturgieteksten van de gemeenschappelijke doopviering.

Nu downloaden

Doopsel tijdens de wekelijkse eucharistie

U kan ook de ouders van dooplingen en de dooplingen uitnodigen voor het doopsel naar de wekelijkse eucharistie. Zo neemt u de doopling onmiddellijk op in de lokale gemeenschap. U vindt hiervoor een suggestie voor de liturgie, waar u mee aan de slag kunt om uw eigen viering voor te bereiden.

Nu downloaden

Keuzeteksten voor de doopliturgie

Wanneer de ouders van een dopeling aangeven dat zij bereid zijn om in samenspraak met de doopheer een doopviering op te stellen, dan kunnen zij gebruik maken van de onderstaande bundel met keuzeteksten.

Nu downloaden

Homiletische suggesties voor de doopheer

Deze bundel biedt enige homiletische suggesties aan die gebruikt kunnen worden in een doopviering. Elke suggestie tracht aan de hand van de Bijbellezing de betekenis van het doopsel te ontsluiten. Deze bundel bevat homiletische suggesties bij de drie Bijbelteksten, die vermeld worden in het Diocesane boekje „Doopviering‟.

Nu downloaden

Het spel “Weg van Jezus”.

De nieuwe tekst in het Vademecum voor de Parochies (oktober 2010) vermeldt dat ‘Het paspoort van een christen’ vanaf 1 januari 2011 meegegeven wordt aan elke dopeling, die in het bisdom Brugge gedoopt wordt. Het idee van ‘het paspoort’ kan tijdens de doopcatechese gebruikt worden om de betekenis van het doopsel spelenderwijs toe te lichten.

De spelvorm “Weg van Jezus” die hiervoor uitgewerkt werd, wordt voorgesteld en toegelicht in deze bundel.

Nu downloaden