De voorbereiding op het vormsel op 11/12 jaar

De voorbereiding op het vormsel wil kandidaat-vormelingen (verder) initiëren in het christelijk geloof.
Initiatie is veel meer dan kennisoverdracht of het verhelderen van christelijke waarden. De initiatie richt zich tot de gehele mens (hoofd, hart, handen) en wil kandidaat-vormelingen helpen om te groeien
in geloof en (verder) in te groeien in de geloofsgemeenschap. Tijdens de voorbereiding is er bijzondere aandacht voor de relatie met God en de geloofsgemeenschap. Alle facetten van het gelovige leven (verkondiging, liturgie, diaconie en gemeenschapsvorming) dienen in de voorbereiding
aan bod te komen. Initiatie binnen de christelijke gemeenschap is dus meedoen met de liturgie, met de dienstbaarheid, met de geloofsverdieping en zo gaandeweg het kloppend hart van die gemeenschap ontmoeten, de levende Heer zelf.

De voorbereiding beoogt een initiatie in en door de kerkgemeenschap. De voorbereiding op het vormsel is niet alleen de taak van de vormselcatechisten, maar van de gehele geloofsgemeenschap ter plaatse. De gelovige gemeenschap ter plaatse heeft de opdracht om kandidaat-vormelingen en hun gezinnen te onthalen en hen wegen te wijzen om (meer) thuis te komen in liturgie, verkondiging en diaconie.

Het is wenselijk om de voorbereidende bijeenkomsten te koppelen aan de Eucharistie op zondag of op zaterdagavond. Vooraf of nadien kan een activiteit gepland worden. Ook de regelmatige kerkgangers worden best uitgenodigd om deel te nemen aan deze vieringen en activiteiten.
De vormselvoorbereiding wil kandidaat-vormelingen gedurende een groot deel van het kerkelijk- liturgisch jaar (advent – Pinksteren) laten kennismaken met de pijlers van het kerkgebeuren (verkondiging, liturgie, diaconie en gemeenschapsvorming).

Een goed uitgewerkte vormselvoorbereiding laat kandidaat-vormelingen ook reeds kennis maken met plaatselijke en / of (inter)diocesane jeugdpastorale initiatieven: acolietenwerking, jongerenkoor, jeugdbeweging, pluswerking … . Vormelingen worden aangemoedigd om na het vormsel deel te nemen aan jeugdpastorale activiteiten, andere jonge gelovigen te ontmoeten en in contact te blijven met de lokale geloofsgemeenschap.

Het is zinvol om te werken met geloofs- of gebedsvrienden. Elke kandidaat-vormeling krijgt dan een geloofsvriend of gebedsvriend vanuit de plaatselijke geloofsgemeenschap. Bij voorkeur krijgen deze geloofsvrienden of gebedsvrienden hierbij ook een duidelijke taakomschrijving en enkele tips of suggesties.

Materiaal

Hoe breng je kinderen en volwassenen in gesprek over geloof? Hoe kunnen ze samen de betekenis van het vormsel ontdekken?

Tijdens de Vormseltocht doorlopen de vormselkandidaten en hun ouders in het kerkgebouw een parcours. Ze staan stil bij geboorte en doopsel, bij de betekenis van zalving en handoplegging. Ze ontdekken hoe de eucharistie voor christenen bron is van vreugdevol samenleven en wat het betekent te leven in de kracht van Gods Geest. Bij het kruis worden ze uitgenodigd tot een eenvoudig gebed.

De Vormseltocht maakt deel uit van een pastoraal bij het vormsel die gericht is op een voortgaande initiatie in geloof, leven en liturgie van de kerkgemeenschap. De tocht kan georganiseerd worden op elk moment van het vormseltraject: op een namiddag bij de inschrijving, als catechese moment voor of na een eucharistieviering, ter vervanging van een ouderavond…

De Vormseltocht 2.0 is inhoudelijk en vormelijk helemaal vernieuwd. De vormselkandidaten ontvangen een orgineel opdrachtenboekje. Deze tocht is ter beschikking vanaf 1 januari 2017 en kan nu al gereserveerd worden voor 25 euro via gezinspastoraal.brugge@ccv.be of op 050/74.56.30.

Informatie folder downloaden
Opdrachtenboekje inkijken

Creatief met het Onzevader. 
Een aantal werkvormen om aan de slag te gaan met het nieuwe Onzevader.

Liesbet Willaert werkte deze vormselbeurt uit voor het CCV.

Nu downloaden

Vormelingen bidden, een vormselbeurt in kader van het jaarthema “Bidden met het Onzevader”. Een uitgewerkte bezinning die plaatsvindt voor of na een eucharistieviering, samen met uw vormelingen. Er wordt stilgestaan bij het Onzevader en hoe en waar je kan bidden.

Elisah Gommers, Stafmedewerkster vicariaat parochies – liturgie, werkte deze vormselbeurt uit voor het CCV.

Nu downloaden

Vormelingen bidden, een vormselbeurt in kader van het jaarthema “Bidden met het Onzevader”. Een uitgewerkte vormselbeurt waarbij u samen met uw vormelingen een gebedsviering voorbereid. Er wordt stilgestaan bij hun godsbeeld en er worden tips aangereikt over hoe en waar je kan bidden.

Wilfried Pauwels, diaken in Harelbeke werkte deze vormselbeurt uit voor het CCV.

Nu downloaden

Werktekst “uitdagingen voor de (vormsel)catechese”

Deze tekst zet de kernideeën van de catechesevernieuwing op een rijtje. Ze kan besproken worden in het team van de pastorale eenheid, de federale stuurgroep, de werkgroep verkondiging en catechese, de catechistenploeg en tal van werkgroepen. Deze tekst wil aanzetten tot gesprek en overleg. Het is belangrijk om samen, beleidsgroepen én catechisten, na te denken over de vraag waar we heen willen met de catechese. Daarom geven we naast inhoudelijke inputs ook enkele vragen ter bespreking mee.

Nu downloaden

Wij denken graag met u mee! U kan de diocesane verantwoordelijken of uw decanale catechese animator altijd contacteren voor een vorming ter plaatse waar we deze tekst samen met u verkennen en u begeleiden naar een vernieuwde catechese.

Catechese van de weg

De diocesane werkgroep catechese heeft een nieuwe tekst uitgewerkt rond de tekst van Luc Aerens, “Catechese van de weg”. Deze geeft een aantal hefbomen weer waarbij u de (vormsel)catechese verbreedt. Naast de uitgewerkte tekst vindt u tal van voorbeelden, die wij voor u gesprokkeld hebben in tal van federaties of pastorale eenheden.

Nu downloaden

Keuzeteksten voor de vormselliturgie

Wanneer catechisten een vormselviering opstellen, dan kunnen zij gebruik maken van de onderstaande bundel met keuzeteksten.

Nu downloaden